Urlaub...

Geniet van het mooie, bloeiende landschap met toegang tot het water en het bos.

Een omgeving die nooit verveelt.

CAMPING

Hier kunt u genieten van de rust en de prachtige natuur in het hart van het natuurgebied De Maasduinen.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor het laatst bijgewerkt op 4 maart 2021
1. Inleiding

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op deze website en op transacties in verband met onze producten en diensten.

Diensten. U kunt gebonden zijn door aanvullende contracten die betrekking hebben op uw relatie met ons of op producten of diensten die wij aanbieden.

diensten die u van ons ontvangt. Als bepalingen van de aanvullende contracten in strijd zijn met bepalingen van deze algemene voorwaarden in

conflict zijn, hebben de bepalingen van deze aanvullende overeenkomsten voorrang.

2. bindend karakter

Door deze website te registreren, te bezoeken of anderszins te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de onderstaande voorwaarden.

gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden. Alleen al het gebruik van deze website impliceert kennis en aanvaarding van deze algemene voorwaarden. In bepaalde gevallen kunnen we u ook vragen om er uitdrukkelijk mee in te stemmen.

3. Elektronische communicatie

Door deze website te gebruiken of elektronisch met ons te communiceren, stemt u ermee in dat wij elektronisch met u communiceren, stemt u ermee in en erkent u dat wij via onze website of per e-mail met u kunnen communiceren en stemt u ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere mededelingen die wij u elektronisch toesturen, voldoen aan alle wettelijke vereisten.


Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de vereiste dat dergelijke kennisgevingen schriftelijk moeten worden gedaan.

4 Intellectuele eigendom

Wij of onze licentiegevers bezitten en beheren alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten in de Website en de gegevens, informatie en andere gegevens, informatie en andere bronnen die op de Website worden weergegeven of toegankelijk zijn. die op de Website worden weergegeven of toegankelijk zijn.

4.1 Alle rechten voorbehouden

Tenzij specifieke inhoud anders voorschrijft, wordt geen licentie of ander recht uit hoofde van auteursrecht, handelsmerk, patent of andere intellectuele eigendomsrechten aan u verleend. Dit betekent dat u geen bronnen op deze website zult gebruiken, kopiëren, reproduceren, uitvoeren, weergeven, distribueren, opnemen in een elektronisch medium, wijzigen, onderwerpen aan reverse-engineering, decompileren of overdragen,

downloaden, verzenden, te gelde maken, verkopen, verhandelen of commercialiseren in welke vorm dan ook zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

toestemming, behalve en alleen voor zover anders bepaald in de bepalingen van dwingend recht (zoals het citaatrecht).

5. eigendom van derden

Onze website kan hyperlinks of andere verwijzingen naar websites van andere partijen bevatten. Wij controleren of beoordelen de inhoud van websites van andere partijen waarnaar vanaf deze website wordt gelinkt niet. Op producten of diensten die door andere websites worden aangeboden, zijn de voorwaarden van die derden van toepassing. Wij delen of onderschrijven niet noodzakelijkerwijs meningen of materialen die op deze websites worden geuit. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van deze websites. U aanvaardt alle risico's die verbonden zijn aan het gebruik van deze websites en aanverwante diensten van derden. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor verlies of schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit uw bekendmaking van persoonlijke gegevens aan derden.

6. Verantwoordelijke behandeling

Door onze website te bezoeken, stemt u ermee in deze alleen te gebruiken voor de doeleinden die zijn bedoeld en toegestaan door deze Voorwaarden, aanvullende overeenkomsten met ons en toepasselijke wetten, voorschriften en algemeen geaccepteerde online praktijken en industrierichtlijnen. U mag onze website of diensten niet gebruiken om materiaal te gebruiken, publiceren of verspreiden dat bestaat uit (of gekoppeld is aan) kwaadaardige computersoftware. De op onze website verzamelde gegevens niet gebruiken voor direct marketingactiviteiten of systematische of geautomatiseerde gegevensverzamelingsactiviteiten uitvoeren op of met betrekking tot onze website. Deelname aan enige activiteit die schade veroorzaakt of kan veroorzaken aan de site of

schade aan de Site of het verstoren van de prestaties, beschikbaarheid of van de website is ten strengste verboden.

7. registratie

U kunt zich registreren voor een account op onze website. Tijdens dit proces kan u gevraagd worden een wachtwoord te kiezen. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van wachtwoorden en accountgegevens en stemt ermee in hun wachtwoorden, accountgegevens of beveiligde toegang tot onze website of diensten niet aan andere personen bekend te maken. U mag niet toestaan dat een andere persoon uw account gebruikt om toegang te krijgen tot de Website, aangezien u verantwoordelijk bent voor alle activiteiten die plaatsvinden via het gebruik van uw wachtwoorden of accounts. Zodra uw account is opgezegd, kunt u geen nieuwe account meer aanmaken zonder onze toestemming.

8. indienen van ideeën

Stuur geen ideeën, uitvindingen, auteursrechten of andere informatie in die als je eigen intellectuele eigendom wordt beschouwd.

en die u aan ons wilt presenteren, tenzij we eerder een intellectuele eigendoms- of geheimhoudingsovereenkomst hebben ondertekend. Als u ons op de hoogte stelt zonder een dergelijke schriftelijke overeenkomst, verleent u ons een wereldwijde, onherroepelijke, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om uw inhoud te gebruiken, te reproduceren, op te slaan, aan te passen, te publiceren, te vertalen en te distribueren in alle bestaande of toekomstige media.

9. beëindiging van het gebruik

Wij kunnen, naar eigen goeddunken, op elk moment de toegang tot de Website of een dienst op de Website tijdelijk of permanent wijzigen of stopzetten. U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor een dergelijke wijziging, opschorting of beëindiging van uw toegang tot of gebruik van de Website of enige inhoud die u hebt gedeeld op de Website. U hebt geen recht op enige vergoeding of andere betaling, zelfs niet als bepaalde functies, instellingen en/of inhoud die u hebt bijgedragen of waarop u hebt vertrouwd, permanent verloren gaan. U mag geen gebruik maken van een

Toegangsbeperkende maatregelen op onze website omzeilen of proberen te omzeilen.

10 Garanties en aansprakelijkheid

Deze website en alle inhoud op de website wordt aangeboden "zoals deze is" en "zoals beschikbaar" en kan onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Wij wijzen uitdrukkelijk alle garanties van de hand, expliciet of impliciet, met betrekking tot de beschikbaarheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de inhoud. We garanderen niet dat:

  1. Deze website of onze producten of diensten voldoen aan uw eisen.
  2. Deze website zal ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zijn
  3. De kwaliteit van de producten of diensten die u via deze website koopt of verkrijgt, zal aan uw verwachtingen voldoen.

Niets op deze website vormt of is bedoeld als juridisch, financieel of medisch advies van welke aard dan ook. Als u advies nodig hebt, dient u een geschikte professional te raadplegen. De volgende bepalingen van deze sectie zijn van toepassing voor zover maximaal is toegestaan door de wet en beperken of sluiten onze aansprakelijkheid niet uit met betrekking tot zaken waarvoor het voor ons onwettig of onwettig zou zijn om onze aansprakelijkheid te beperken of uit te sluiten. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade (inclusief schade voor verlies van winst of inkomsten, verlies van of schade aan gegevens, software of database, of verlies van of schade aan eigendommen of gegevens) geleden door u of een derde partij als gevolg van uw toegang tot of gebruik van onze website.

Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in een aanvullende overeenkomst, is onze maximale aansprakelijkheid jegens u voor alle schade die voortvloeit uit of verband houdt met de Site of producten en diensten die via de Site op de markt worden gebracht of worden verkocht, ongeacht de vorm van juridische actie die aansprakelijkheid oplegt (hetzij op grond van contract, billijkheid, nalatigheid, opzettelijk wangedrag, onrechtmatige daad of anderszins) beperkt tot de totale prijs die u aan ons hebt betaald voor de aankoop van dergelijke producten of diensten of voor het gebruik van de Site. Deze beperking is van toepassing op al uw claims, acties en oorzaken van actie van elke soort en aard.

11. gegevensbescherming

Om toegang te krijgen tot onze website en/of diensten kan u gevraagd worden bepaalde informatie over uzelf te verstrekken als onderdeel van het registratieproces. Je gaat ermee akkoord dat alle informatie die je verstrekt altijd accuraat, correct en actueel is. Wij nemen uw persoonlijke informatie serieus en zetten ons in om uw privacy te beschermen. We zullen je e-mailadres niet gebruiken voor ongevraagde e-mails. Alle e-mails die we je sturen, hebben alleen betrekking op de levering van overeengekomen producten of diensten.

12. toegankelijkheid

We zetten ons in om de inhoud die we aanbieden toegankelijk te maken voor mensen met een handicap. Als je een

Als je een handicap/beperking hebt waardoor je geen toegang hebt tot enig deel van onze website, stuur ons dan een e-mail.

Als het probleem gemakkelijk kan worden geïdentificeerd en opgelost met behulp van standaard informatietechnologietools en -technieken, zullen we het probleem onmiddellijk oplossen.

13. uitvoerbeperkingen / naleving van wetten

Toegang tot de Website vanuit gebieden of landen waar de inhoud of aankoop van producten of diensten die op de Website worden verkocht illegaal is, is verboden. U mag deze Website niet gebruiken in strijd met de exportwet- en regelgeving van Nederland.

14. toewijzing

U mag geen van uw rechten en/of verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk toewijzen, overdragen of uitbesteden aan derden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

15. schendingen van deze algemene voorwaarden

Zonder afbreuk te doen aan onze andere rechten op grond van deze Voorwaarden, kunnen wij, indien u deze Voorwaarden schendt, de maatregelen nemen die wij nodig achten om de schending ongedaan te maken, waaronder het tijdelijk of permanent opschorten van uw toegang tot de Website en contact opnemen met uw internetprovider met het verzoek uw toegang tot de Website te blokkeren en/of juridische stappen tegen u te ondernemen.

16 Overmacht

Met uitzondering van de betalingsverplichting wordt vertraging, verzuim of niet-nakoming door een partij van een van haar verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst niet beschouwd als een schending van deze Voorwaarden indien en zolang deze vertraging, verzuim of niet-nakoming te wijten is aan een oorzaak buiten de redelijke controle van deze partij.

17. compensatie

U gaat ermee akkoord ons te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen van en tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade, verliezen en onkosten met betrekking tot uw schending van deze Voorwaarden en toepasselijke wetten, met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten. U zult ons onmiddellijk vergoeden voor onze schade, verliezen, kosten en onkosten met betrekking tot of voortvloeiend uit dergelijke claims.

18. ontheffing

Het niet naleven van een van de bepalingen van deze Voorwaarden en een Overeenkomst of het niet uitoefenen van een annuleringsoptie zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van dergelijke bepalingen en zal geen invloed hebben op de geldigheid van deze Voorwaarden of een van deze Overeenkomsten of een deel daarvan of het recht om een van deze bepalingen of het recht om een bepaling hierna af te dwingen.

19. taal

Deze Algemene Voorwaarden worden uitsluitend in de Duitse en Nederlandse taal geïnterpreteerd en geïnterpreteerd. Alle kennisgevingen en

Correspondentie wordt uitsluitend in deze taal geschreven.

20. volledige naleving

Deze voorwaarden in combinatie met onze Privacybeleid en onze Cookiebeleid vormen de gehele overeenkomst tussen u en Adriaan Moerland met betrekking tot uw gebruik van deze website.

21. het bijwerken van deze Algemene voorwaarden

We kunnen deze Algemene voorwaarden van tijd tot tijd bijwerken.

Algemene voorwaarden is de laatste herzieningsdatum. Wij zullen u schriftelijk op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen.

of updates, en de herziene Voorwaarden zijn van kracht vanaf de datum waarop wij u hiervan op de hoogte stellen. Als u deze website blijft gebruiken na het plaatsen van wijzigingen of updates, wordt u geacht in te stemmen met en gebonden te zijn door deze Algemene voorwaarden.

Neem contact met ons op als u een eerdere versie van deze algemene voorwaarden wilt aanvragen.

22. rechtskeuze en bevoegde rechtbank

Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechtbanken van Nederland hebben jurisdictie over alle geschillen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden. Indien enig deel of enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden door een rechtbank of andere autoriteit ongeldig en/of niet-afdwingbaar wordt bevonden onder het toepasselijk recht, dan zal dat deel of die bepaling worden gewijzigd, verwijderd en/of uitgevoerd voor zover maximaal is toegestaan om de bedoeling van deze Algemene Voorwaarden ten uitvoer te brengen. De overige bepalingen blijven onaangetast.

23. contact

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Adriaan Moerland. U kunt contact met ons opnemen over deze voorwaarden via onze site.

Naar de Contactformulier

of stuur een e-mail naar het volgende adres:

welkom@camping-halvemaan.nl

Halve Maan 1

5855 ED Well

Prijslijst 2024

De prijzen zijn inclusief water stroom en WiFi

Geopend in 2024 van 28 maart tot 7 oktober.

Prijs per dag

2 Personen + Caravan/Tent/Camper (exclusief toeristenbelasting)

€ 17,50 - april/september/oktober

€ 22,50 - Mei/Juni

€ 23,50 - juli/augustus

€ 28,50 Pinksteren en hemelvaart

Extra persoon vanaf 4 jaar

€ 6,00

Extra tent

€ 5,00

Per huisdier maximaal 2

€ 1,50

Fiets tent 1 persoon zonder stroom

€ 10,00

Fiets tent 2 persoon zonder stroom

€ 15,00

Toeristenbelasting

€ 1,30

Camping Halve Maan

Halve Maan 1

5855 ED Well


Tel: +31 6 28225898

eMail: welkom@camping-halvemaan.nl


KvK-Nummer: 82357943

Btw-nummer: NL003670692B08

nl_NLDutch