Vakantie

Geniet van het mooie, bloeiende landschap met toegang tot het water en het bos.

Een omgeving die nooit verveelt.

CAMPING

Hier kunt u genieten van de rust en de prachtige natuur in het hart van het natuurgebied De Maasduinen.

heavy

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden laatst bijgewerkt tot 4 maart 2021

1. Inleiding

Deze voorwaarden zijn van toepassing op deze website en op transacties met betrekking tot onze producten en diensten. diensten. U kunt gebonden zijn door aanvullende contracten met betrekking tot uw relatie met ons of tot producten of diensten die u van ons ontvangt. diensten die u van ons ontvangt. Als bepalingen van de aanvullende overeenkomsten in strijd zijn met bepalingen van deze strijdig zijn met enige bepaling van deze Voorwaarden, zullen de bepalingen van dergelijke aanvullende overeenkomsten prevaleren.

2. bindend karakter

Door door deze website te registreren, te bezoeken of anderszins te gebruiken, stemt u ermee in website, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden en bepalingen Voorwaarden en bepalingen die hieronder zijn uiteengezet. De gebruik van deze website impliceert uw kennis en aanvaarding van deze Voorwaarden en bepalingen. In bepaalde gevallen kunnen wij u ook vragen om hiermee uitdrukkelijk in te stemmen.

3. elektronische communicatie

Via deze website of door elektronisch met ons te communiceren, stemt u ermee in elektronisch, stemt u ermee in en erkent u dat wij elektronisch met u te communiceren op onze website of om u een e-mail te sturen en e-mail u, en stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere mededelingen overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere mededelingen, die wij u elektronisch toesturen, voldoen aan alle wettelijke vereisten. . Bevat ook, maar is niet beperkt tot, de eis, dat dergelijke mededelingen schriftelijk dienen te geschieden.

4 Intellectuele eigendom

Wij of onze licentiegevers bezitten en controleren alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de Site en de gegevens, informatie en andere gegevens, informatie en andere bronnen die op de Website worden weergegeven of toegankelijk zijn. weergegeven of toegankelijk zijn op de Website.

4.1 Alle rechten voorbehouden

Tenzij tenzij specifieke inhoud anders voorschrijft, wordt u geen licentie of ander recht verleend onder enig auteursrecht. of enig ander recht uit hoofde van auteursrecht, handelsmerk, octrooi of andere intellectuele eigendom intellectuele eigendomsrechten. Dit betekent dat u bronnen op deze website te gebruiken, te kopiëren of te reproduceren, uit te voeren, weer te geven, te verspreiden, op te nemen in een elektronisch medium. insluiten, wijzigen, reverse-engineeren, decompileren, overdragen, downloaden, overbrengen, te gelde maken, verkopen, verhandelen of commercialiseren in welke vorm dan ook, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, behalve en alleen in de mate zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, behalve en alleen in de mate dat dit verboden is door dwingend recht (zoals het recht om te worden geciteerd).

5. eigendom van derden

Onze website kan hyperlinks of andere verwijzingen bevatten naar websites van andere partijen. Wij controleren of herzien de inhoud niet van de websites van andere partijen waarnaar vanaf deze website wordt verwezen. waarnaar vanaf deze website wordt verwezen. Producten of diensten aangeboden door andere websites zijn onderworpen aan de zijn onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden van die derden. van deze derden. Alle meningen en materialen die op deze websites worden geuit materialen op deze websites worden niet noodzakelijk door ons gedeeld of onderschreven.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy praktijken of de inhoud van die deze websites. U aanvaardt alle risico's verbonden aan uw gebruik van deze Websites en aanverwante diensten van derden. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor enig verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van uw bekendmaking van persoonsgegevens aan derden. derden.

6. verantwoordelijke behandeling

Door een bezoek Door onze website te bezoeken, stemt u ermee in deze alleen te gebruiken voor de doeleinden voor de door deze voorwaarden toegestane doeleinden, alle aanvullende contracten contracten met ons, en door de toepasselijke wetten, voorschriften en algemeen algemeen aanvaarde online praktijken en industriële richtlijnen. toegestaan. U mag onze website of diensten niet gebruiken om onze site of diensten te gebruiken voor het gebruiken, plaatsen of verspreiden van materiaal dat materiaal te verspreiden dat bestaat uit (of gekoppeld is aan) kwaadaardige computersoftware. gekoppeld aan). De op onze website verzamelde informatie te gebruiken voor direct-marketingactiviteiten of systematische of geautomatiseerde gegevensverzamelingsactiviteiten op of in verband met onze website.

De Deelname aan enige activiteit die schade veroorzaakt of kan veroorzaken aan de site of schade aan de Site of het verstoren van de prestaties, beschikbaarheid of van de website is ten strengste verboden.

7. registratie

Jij kan zich registreren voor een account op onze website website. Tijdens dit proces kan het nodig zijn om een wachtwoord te kiezen. U bent verantwoordelijk voor het onderhouden van de vertrouwelijkheid van wachtwoorden en account informatie en ga akkoord en gaan ermee akkoord de vertrouwelijkheid van hun wachtwoorden te bewaren, accountinformatie of beveiligde toegang tot onze website of diensten aan iemand anders. of onze diensten aan een andere persoon. U mag niet niet toestaan dat een andere persoon uw account gebruikt om toegang te krijgen tot de website, zoals Website, aangezien u verantwoordelijk bent voor alle activiteiten die zich voordoen door het gebruik van uw wachtwoorden of accounts. Jij ons onmiddellijk op de hoogte te stellen als u ontdekt dat uw wachtwoord wordt onthuld. openbaarmaking van uw wachtwoord.

Zodra u uw account hebt opgezegd, kunt u geen nieuwe account meer aanmaken zonder onze toestemming.

8. indiening van ideeën

Rich ideeën, uitvindingen, werken van auteurschap, of enige andere informatie die als uw eigen intellectuele eigendom kan worden beschouwd en die u en die u ons wenst voor te leggen, tenzij wij vooraf eerder een overeenkomst inzake intellectuele eigendom of niet-openbaarmaking hebben ondertekend. geheimhoudingsovereenkomst. Als u het aan ons bekend maakt zonder een dergelijke schriftelijke overeenkomst, verleent u ons een wereldwijd, onherroepelijk, royalty-vrij een wereldwijde, onherroepelijke, niet-exclusieve, royalty-vrije licentie om te gebruiken, te reproduceren, op te slaan, aan te passen, te publiceren, vertaling en distributie van uw inhoud in alle bestaande of toekomstige media.

9. beëindiging van het gebruik

We kunnen naar eigen goeddunken, tijdelijk of permanent de toegang tot de Website of een van de of de toegang tot de Site of een dienst tijdelijk of permanent te beëindigen stoppen. U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of jegens een derde partij aansprakelijk jegens u of een derde partij voor een dergelijke wijziging, opschorting of opschorting of stopzetting van uw toegang tot of gebruik van de Site of enige inhoud van enige Inhoud die u mogelijk hebt gedeeld op de Site, die u mogelijk hebt gedeeld op de Site. U zult geen recht hebben op enige compensatie of andere betaling, zelfs als bepaalde functies, instellingen en/of Inhoud die u hebt bijgedragen of waarop u zich hebt gebaseerd, zijn voorgoed verloren. U mag niet maatregelen ter beperking van de toegang tot onze website te omzeilen of trachten te omzeilen. proberen ze te omzeilen.

10 Garanties en aansprakelijkheid

Door Niets in deze paragraaf zal enige wettelijk geïmpliceerde garantie beperken of uitsluiten, de beperking of waarvan beperking of uitsluiting onwettig zou zijn. onwettig zou zijn. Deze website en alle inhoud op de website verstrekt "zoals het is" en "zoals beschikbaar" en kan onnauwkeurigheden of typografische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Wij wijzen uitdrukkelijk van de hand uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie van welke aard dan ook met betrekking tot de beschikbaarheid van welke aard dan ook met betrekking tot de beschikbaarheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de Inhoud. Wij staan daar niet voor in:

  • Deze website of onze producten of diensten aan uw eisen voldoen.
  • Diese Website wird ununterbrochen, zeitnah, sicher oder fehlerfrei verfügbar sein;
  • De kwaliteit van alle producten of diensten die u via deze website koopt of verkrijgt, zal aan uw verwachtingen voldoen.

Niets op deze website is wettelijk, financieel of medisch advies van welke aard dan ook. Indien u advies nodig hebt, dient u een deskundige te raadplegen.

De volgende bepalingen van deze afdeling zijn van toepassing voor zover maximaal is toegestaan door de wet en zijn onze aansprakelijkheid beperken met betrekking tot zaken die onwettig of onwettig is om onze aansprakelijkheid te beperken of uit te sluiten. Onze aansprakelijkheid uitsluiten of beperken. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor directe of indirecte verliezen of schade (met inbegrip van gederfde winst of inkomsten, verlies van of schade aan winst- of inkomstenderving, verlies van of schade aan gegevens, software of database of database, of verlies van of schade aan eigendommen of gegevens) die kunnen worden u of een derde partij die voortvloeit uit uw toegang tot of gebruik van de uw gebruik van onze website.

Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in een aanvullende overeenkomst, zullen wij aansprakelijk zijn voor de maximale door de wet toegestane mate voor alle schade die voortvloeit uit. of in verband met producten en diensten die op de markt worden gebracht of verkocht producten en diensten die via de Site op de markt worden gebracht of verkocht, ongeacht de vorm van de rechtsvordering tot aansprakelijkstelling. op te leggen ( Of het nu in contract, billijkheid, nalatigheid, opzettelijk wangedrag, onrechtmatige daad of anderszins) zal worden beperkt tot de totale prijs die u aan ons betaalde voor de aankoop van dergelijke om dergelijke producten of diensten te kopen of om de de Site te gebruiken. Deze beperking geldt in het totaal voor al uw vorderingen, acties en oorzaken van actie van elke soort en aard.

11. privacy

Om toegang te krijgen toegang tot onze website en/of diensten, kan u gevraagd worden om bepaalde u kan worden verzocht bepaalde informatie over uzelf te verstrekken informatie over uzelf als onderdeel van het registratieproces. U stemt ermee in dat alle informatie informatie die u verstrekt altijd accuraat, correct en actueel zal zijn.

Wij nemen uw persoonlijke informatie serieus en zetten zich in voor de bescherming van uw privacy. om uw privacy te beschermen. Wij zullen uw e-mailadres niet gebruiken voor ongevraagde ongevraagde e-mails. Alle door ons aan u verzonden e-mails e-mailberichten die u worden toegezonden, uitsluitend betrekking hebben op de levering van overeengekomen producten of diensten. of diensten.

12. toegankelijkheid

Wij zetten zich in om de inhoud die wij aanbieden toegankelijk te maken voor mensen met een handicap. voor gehandicapten toegankelijk. Als u een handicap/beperking en niet in staat zijn om toegang te krijgen tot enig deel van onze deel van onze website daardoor, vragen wij u ons een bericht te sturen met een gedetailleerde beschrijving van het probleem dat u ondervindt. beschrijving van het probleem dat u ondervindt. Als het probleem is opgelost in overeenstemming met de industrienorm industrie-standaard informatietechnologie instrumenten en technieken, zullen wij zullen we het onmiddellijk corrigeren.

13. uitvoerbeperkingen / naleving van wetten

De Toegang tot de website vanuit gebieden of landen waar de inhoud inhoud of aankoop van de producten of diensten die op de Website worden verkocht is illegaal is, is verboden. U mag deze website niet gebruiken in in strijd met de exportwet- en regelgeving van Nederland. gebruik het.

14. Zuordnung

Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darfst du deine Rechte und/oder Pflichten aus diesen Geschäftsbedingungen weder ganz noch teilweise an Dritte abtreten, übertragen oder an Dritte weitergeben. Jede angebliche Abtretung, die gegen diesen Abschnitt verstößt, ist nichtig.

15. inbreuken op deze algemene voorwaarden

Niettegenstaande onze andere rechten onder deze voorwaarden Als u deze Algemene Voorwaarden op enigerlei wijze schendt, kunnen wij actie ondernemen Voorwaarden op enigerlei wijze, kunnen wij de maatregelen nemen die wij nodig achten passende maatregelen om de inbreuk aan te pakken, met inbegrip van de tijdelijke of permanente tijdelijke of permanente opschorting van uw toegang tot de Website en contact opnemen met uw de Website en contact op te nemen met uw internetprovider met een verzoek om uw te verzoeken dat wij uw toegang tot de Website beëindigen en/of juridische stappen tegen je te ondernemen.

16 Overmacht

Met Behalve voor de verplichting tot betaling, elke vertraging, verzuim of het verzuim van een partij om een van haar verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst na te komen of te eerbiedigen van een van haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst, wordt niet geacht een schending te zijn van van deze Voorwaarden indien en zolang een dergelijke deze vertraging, dit verzuim of dit verzuim te wijten is aan een oorzaak buiten de redelijke oorzaak buiten de redelijke controle van die partij.

17. compensatie

Je gaat akkoord. van alle claims, aansprakelijkheden, schade, schade, verliezen en onkosten in verband met uw overtreding van deze Algemene Voorwaarden en de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten, met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten. Je zal onmiddellijk ons onmiddellijk te vergoeden voor onze schade, verliezen, kosten en uitgaven in verband met in verband met of voortvloeiend uit een dergelijke vordering.

18. Verzicht

De niet-naleving van een van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en elke Overeenkomst, of het niet uitoefenen van een optie tot beëindiging het niet uitoefenen van een opzeggingsmogelijkheid wordt niet geacht een verklaring van afstand van die bepalingen te zijn en zal geen invloed hebben op de geldigheid van deze Algemene Voorwaarden of een van Algemene Voorwaarden of een van deze Overeenkomsten of een deel daarvan of het recht daarna om daarvan of het recht daarna om elke bepaling af te dwingen.

19. taal

Deze Voorwaarden en Condities worden uitsluitend geïnterpreteerd en uitgelegd in uitsluitend in het Nederlands worden uitgelegd en geïnterpreteerd. Alle aankondigingen en correspondentie correspondentie zal uitsluitend in deze taal worden geschreven.

20. volledige overeenstemming

Deze algemene voorwaarden samen met onze Privacybeleid en onze Cookiebeleid de gehele overeenkomst tussen u en Adriaan Moerland met betrekking tot uw gebruik van deze website.

21. bijwerking van deze algemene voorwaarden

Wij kan deze voorwaarden en bepalingen van tijd tot tijd bijwerken. van tijd tot tijd. De datum aan het begin van deze aan het begin van deze Algemene Voorwaarden is de laatste datum van herziening. Wij zullen u schriftelijk op de hoogte brengen van alle wijzigingen van wijzigingen of updates, en de herziene Algemene Voorwaarden zullen worden De Algemene Voorwaarden zullen van kracht zijn vanaf de datum waarop wij u ervan in kennis stellen. u op de hoogte brengen van dergelijke herzieningen. Uw voortgezet gebruik van deze Site na de wijzigingen of updates worden geacht een indicatie te zijn van uw als een teken dat u akkoord gaat met deze voorwaarden en Voorwaarden en bepalingen. Om een eerdere versie van deze Algemene Voorwaarden, neem dan contact met ons op.

22 Rechtskeuze en bevoegde rechter

Deze De Algemene Voorwaarden worden beheerst door de wetten van De Nederland. Voor alle geschillen in verband met deze deze Algemene Voorwaarden, zijn de rechtbanken van Nederland is bevoegd. Indien enig deel of enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden voorwaarden door een rechtbank of andere autoriteit ongeldig worden bevonden ongeldig en/of niet-afdwingbaar is onder het toepasselijk recht, zal dat deel of die bepaling wet, zal dat deel of die bepaling, voor zover wettelijk toegestaan, worden gewijzigd, geschrapt en/of ten uitvoer gelegd voor zover dat toelaatbaar is de bedoeling van deze voorwaarden worden uitgevoerd. De overige bepalingen blijven onverlet.

23. contactinformatie

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Adriaan Moerland.

U kunt contact met ons opnemen over deze voorwaarden via onze pagina Contact contact

Of door een e-mail te sturen naar het volgende adres: welkom@camping-halvemaan.nl
Halve Maan 1
5855 ED Well

Wat bieden wij:

Honden

Wat is er beter dan een kampeervakantie samen met uw huisdier? Geniet van een ontspannen vakantie te midden van de prachtige natuur met uw trouwe viervoeter(s). U loopt direct vanaf de camping de bossen in, voor uren wandelplezier.

Campers

Ook voor uw campervakantie moet u bij camping Halve Maan zijn. Combineer rust, vrijheid en mobiliteit.

Natuurpark Maasduinen

Gelegen im Naturpark Maasduinen können Sie die Natur genießen. Neben herrlichen Rad-, Wander- und Reitwegen gibt es am Leukersee auch viele Wassersport-möglichkeiten.

Douches

Gebruik van douche met warm water is in de prijs begrepen, aparte munten zijn hiervoor niet nodig.

Overdekt terras

Ons overdekt terras met koelkast is gezellig en nodigt u uit om in de avonduren te vertoeven.

Gratis WIFI

WIFI is op het gehele campingterrein gratis beschikbaar.

kostenlos enthalten.

Kamperen op minicamping Halve Maan

Voor een ontspannen en bijzondere kampeervakantie...

U heeft de keuze uit ruime kampeerplaatsen met veel privacy, waar u in alle rust kunt genieten van de prachtige omgeving. Er is keuze uit zonnige en schaduwrijke plaatsen. Alle plaatsen zijn voorzien van een elektriciteitsaansluiting.

De sanitaire voorzieningen zijn goed onderhouden en schoon. Er is een groot overdekt terras met een open haard. Op de hele camping kunt u gratis gebruik maken van WIFI.

Hondenliefhebbers, maar ook ruiters met hun paarden komen graag bij ons. We hebben binnen- en buitenstallen, weiden en vele mooie ruiterpaden in de omgeving.

En na een dag op de weg is er niets beter dan ontspannen bij een knapperend haardvuur. Onze camping is gemakkelijk bereikbaar vanaf de hoofdwegen.

Er is ook een bushalte op loopafstand naar Venlo, Venray en Nijmegen.

Omgeving & Bezienswaardigheden

Camping de Halve Maan is gelegen in het dorpje Well in het noorden van Limburg. Dit is een deel van de gemeente Bergen. Gelegen in het natuurpark Maasduinen, kunt u genieten van de natuur op allerlei gebied. Naast mooie fiets-, wandel- en ruiterroutes zijn er ook veel watersportmogelijkheden aan het Leukermeer. De camping ligt aan de lange-afstandsfietsroute LF3. De routes zijn divers en variëren in lengte.

Als u op zoek bent naar rust, kunt u genieten van de rust van het Reindersmeer, op een steenworp afstand van De Halve Maan. Voor praktische zaken hoeft u niet ver te gaan. Winkels, supermarkten en markten zijn te vinden op minder dan 3 kilometer van de camping.

Activiteiten rondom Camping Halve Maan

Activiteiten en bezienswaardigheden in de directe omgeving zijn divers.

Fietspendelboot

Zo vaart er bijvoorbeeld een fietspendelboot over de Maas

Kevelaer

is er een bedevaartsoord in het pittoreske dorpje Kevelaer en is de

Trappen en Happen

combinatie fietsen en (culinaire) kunst van Trappen en happen zeker aan te bevelen.

Prijslijst 2021

Die Preise beinhalten Warmwasser/Duschen, Strom & Wifi.

Im Jahr 2022 von 1. April bis 30. September geöffnet.

Models
Nachttarief
Caravan / tent / camper (incl. toeristenbelasting) Pinksteren en Hemelvaartsdag

22,50 €

26,50 €

2 Per. inkl. Strom + Sanitär + Wifi

Extra persoon tot 4 jaar (toeristenbelasting)

1,25 €

extra persoon vanaf 4 jaar (incl. Toeristingbelasting)

6,50 €

p.p.

Extra tent

5,50 €

Per huisdier maximaal 2

1,50 €

Fiets tent 1 persoon zonder stroom inclusief toeristen belasting

10,00 €

p.p.

Seizoensprijs op aanvraag

Camping Halve Maan

Halve Maan 1

5855 ED Well


Tel: +31 6 28225898

eMail: welkom@camping-halvemaan.nl


KvK-Nummer: 82357943

Btw-nummer: NL003670692B08

nl_NLDutch