Privacybeleid

Wij zijn zeer verheugd over uw interesse in ons bedrijf. De bescherming van gegevens heeft voor de directie van Camping Halve Maan een bijzonder hoge prioriteit. Het gebruik van de Internet pagina's van de Camping Halve Maan is mogelijk zonder enige indicatie van persoonlijke gegevens. Indien een betrokkene echter via onze website gebruik wil maken van speciale diensten van onze onderneming, kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden.

Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen rechtsgrondslag is voor een dergelijke verwerking, zullen wij in het algemeen de toestemming van de betrokkene verkrijgen. De verwerking van persoonsgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, zal altijd in overeenstemming zijn met de landspecifieke regelgeving inzake gegevensbescherming die van toepassing is op de Camping Halve Mann. Door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring wil onze onderneming het publiek informeren over de aard, de omvang en het doel van de persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Voorts worden de betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring op hun rechten gewezen.

Als verantwoordelijke voor de verwerking heeft Camping Halve Maan talrijke technische en organisatorische maatregelen genomen om een zo volledig mogelijke bescherming van de via deze website verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. Gegevensoverdracht via het internet kan echter altijd onderhevig zijn aan zwakke plekken in de beveiliging, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd.

Daarom staat het iedere betrokkene vrij om persoonsgegevens op een andere manier aan ons door te geven, bijvoorbeeld telefonisch.

1. definities

De gegevensbeschermingsverklaring van Camping Halve Maan is gebaseerd op de termen die door het Europees Parlement en de Raad zijn gebruikt voor de aanneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Ons privacybeleid moet gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn, zowel voor het publiek als voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te verzekeren, willen wij de gebruikte termen vooraf verklaren.

In dit Privacybeleid gebruiken wij onder meer de volgende termen:

a) persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens wordt verstaan iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene" genoemd). Een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

b) de betrokken persoon

Onder "betrokkene" wordt verstaan: iedere geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke worden verwerkt.

c) Verwerking

Onder verwerking wordt verstaan elke bewerking of elk geheel van bewerkingen, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, met betrekking tot

persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, archiveren, bewaren, bijwerken of wijzigen, verwerken of doorgeven van persoonsgegevens.

Lezing, ondervraging, gebruik, openbaarmaking door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, aanpassing of koppeling, beperking, verwijdering of vernietiging.

d) beperking van de verwerking

Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

e) Profilering

Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij dergelijke persoonsgegevens worden gebruikt om bepaalde aspecten van de persoonlijkheid van een natuurlijke persoon te evalueren, met name om aspecten in verband met de arbeidsprestaties, de economische situatie, de gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verandering van locatie van die natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

f) Pseudonimisering

Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens kunnen worden geïdentificeerd zonder het gebruik van een pseudoniem.

aanvullende informatie niet langer aan een specifieke betrokkene kan worden toegeschreven, op voorwaarde dat deze aanvullende informatie

afzonderlijk worden opgeslagen en zijn onderworpen aan technische en organisatorische maatregelen om te waarborgen dat de persoonsgegevens niet aan derden worden bekendgemaakt.

gegevens niet kunnen worden toegeschreven aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

g) verantwoordelijke voor de verwerking of persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking

De voor de verwerking verantwoordelijke of verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander lichaam die, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Wanneer het doel van en de middelen voor een dergelijke verwerking worden bepaald door de wetgeving van de Unie of van een lidstaat, kunnen de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn aanwijzing worden vastgesteld bij de wetgeving van de Unie of van een lidstaat.

h) verwerkers

Onder "verwerker" wordt verstaan: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of enig ander lichaam die, ten behoeve van de voor de verwerking verantwoordelijke, persoonsgegevens verwerkt.

(i) Ontvanger

Een ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander lichaam aan wie, al dan niet als derde partij, persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die in het kader van een specifieke onderzoekstaak op grond van het recht van de Unie of van een lidstaat persoonsgegevens kunnen ontvangen, worden evenwel niet als ontvangers beschouwd.

j) Derden

Onder derde wordt verstaan: iedere natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander lichaam, niet zijnde de betrokkene, de voor de verwerking verantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder rechtstreeks gezag van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

k) Toegestaan

Onder toestemming wordt verstaan elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting van de betrokkene in de vorm van een verklaring of een andere ondubbelzinnige formele handeling waarmee de betrokkene verklaart in te stemmen met de wet.


aangeeft dat hij of zij instemt met de verwerking van de hem of haar betreffende persoonsgegevens.

2. naam en adres van de voor de verwerking verantwoordelijke

De verantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming, andere in de lidstaten van de Europese Unie toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en andere bepalingen van gegevensbeschermingsrechtelijke aard is:


Camping Halve Maan

Halve Maan 1

5855 ED Well


Tel: +31 6 28225898

eMail: welkom@campinghalvemaan.nl

3. Cookies

De website van Camping Halve Maan maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden geplaatst en opgeslagen. Veel websites en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een reeks tekens waarmee internetpagina's en -servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin het cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte internetpagina's en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een bepaalde internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd aan de hand van de unieke cookie-ID. Door het gebruik van cookies kan Camping Halve Maan de gebruikers van deze website gebruiksvriendelijkere diensten aanbieden die zonder de cookie-instelling niet mogelijk zouden zijn.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website geoptimaliseerd worden in het belang van de gebruiker. Cookies

ons in staat stellen, zoals reeds vermeld, de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze erkenning is de gebruikers te voorzien van de

om het gebruik van onze website te vergemakkelijken. De gebruiker van een internetsite die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld niet

zijn of haar toegangsgegevens telkens wanneer hij of zij de internetsite bezoekt opnieuw in te voeren, omdat dit wordt vereist door de internetsite en de

opgeslagen cookie wordt overgenomen. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagentje in de online winkel. De online winkel onthoudt de artikelen die een klant in het virtuele winkelwagentje heeft geplaatst via een cookie.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde verhinderen door middel van een geschikte instelling van de gebruikte internetbrowser en aldus permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Indien de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, is het mogelijk dat niet alle functies van onze website volledig bruikbaar zijn.

4. verzameling van algemene gegevens en informatie

De website van Camping Halve Maan verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie bij elk bezoek aan de website door een datasubject of een geautomatiseerd systeem. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server.


opgeslagen. Het volgende kan worden opgenomen

(1) gebruikte browsertypes en -versies,


(2) het besturingssysteem dat door het toegang verkrijgende systeem wordt gebruikt,


(3) de website van waaruit een toegangssysteem op onze website terechtkomt (de zogenaamde referrer),


(4) de subwebsites waartoe toegang wordt verkregen via een toegangssysteem op onze website,


(5) de datum en het tijdstip van toegang tot de website,


(6) een Internet Protocol (IP)-adres,


(7) de internetdienstverlener van het systeem waartoe toegang wordt verkregen en


(8) andere soortgelijke gegevens en informatie die dienen om gevaar af te wenden in geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie, trekt Camping Halve Maan geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is veeleer nodig om

(1) om de inhoud van onze website correct af te leveren,


(2) om de inhoud van onze website en de reclame ervoor te optimaliseren,


(3) om de permanente operabiliteit van onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website te verzekeren, en


(4) rechtshandhavingsinstanties de informatie te verstrekken die nodig is voor vervolging in geval van een cyberaanval.

Daarom analyseert Camping Halve Maan anoniem verzamelde gegevens en informatie enerzijds voor statistische doeleinden en anderzijds om de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging van onze onderneming te verbeteren en uiteindelijk te zorgen voor een optimaal niveau van bescherming van de persoonsgegevens die wij verwerken. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden gescheiden van de door een betrokkene verstrekte persoonsgegevens opgeslagen.


5. contactmogelijkheid via de website

De website van Camping Halve Haan bevat, op grond van wettelijke bepalingen, informatie die een snel elektronisch contact mogelijk maakt.

aan ons bedrijf, alsmede een rechtstreekse communicatie met ons, waardoor ook een algemeen adres van het zgn.

elektronische post (e-mailadres). Indien een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de persoon die verantwoordelijk is voor de gegevensbescherming, wordt de betrokkene daarvan in kennis gesteld.

voor de verwerking verantwoordelijke, worden de door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens automatisch door de voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt.

opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden verstrekt, worden opgeslagen ten behoeve van de verwerking van of het contact met de betrokkene. Deze persoonsgegevens zullen niet aan derden worden bekendgemaakt.

6. routinematige verwijdering en afscherming van persoonsgegevens

De voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de betrokkene slechts gedurende de periode die

noodzakelijk is om het doel van de opslag te bereiken of voor zover dit wordt voorgeschreven door het Europees Parlement, de Raad of een bevoegde autoriteit.

andere wetgever in wetten of verordeningen waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is.

Indien het doel van de opslag niet langer van toepassing is of indien een door de Europese richtlijn en verordening of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven opslagtermijn verstrijkt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of gewist in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

7. rechten van de betrokkene

a) Recht op bevestiging


a) Recht om bevestiging te krijgenEenieder heeft het recht, toegekend door de Europese richtlijn en de verordening, om van de voor de verwerking verantwoordelijke bevestiging te krijgen of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Indien een betrokkene dit recht wenst uit te oefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking.

b) Recht van toegang


Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft krachtens de Europese richtlijn en de verordening het recht te allen tijde van de voor de verwerking verantwoordelijke kosteloos toegang te verkrijgen tot de hem betreffende persoonsgegevens die zijn opgeslagen, en een afschrift van die gegevens te verkrijgen. Voorts heeft de Europese wetgever de betrokkene toegang verleend tot de volgende informatie: de doeleinden van de verwerking de categorieën van verwerkte persoonsgegevens de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name in het geval van ontvangers in derde landen of internationale organisaties indien mogelijk de geplande duur van de opslag van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van deze duur het bestaan van een recht op rectificatie of uitwissing van de hem betreffende persoonsgegevens


Het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld: Alle beschikbare informatie over de oorsprong van de gegevensHet bestaan van geautomatiseerde besluitvorming.


De betrokkene heeft ook het recht om informatie te verkrijgen over de vraag of persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. In dat geval heeft de betrokkene ook het recht om informatie te verkrijgen over de passende waarborgen in verband met de doorgifte. Indien een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op toegang, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking.

c) Recht op correctie


Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft op grond van de Europese richtlijn en verordening het recht om onjuiste persoonsgegevens over hem of haar onverwijld te laten rectificeren. Voorts heeft de betrokkene het recht te verzoeken om aanvulling van onvolledige persoonsgegevens, ook door middel van een aanvullende verklaring, met inachtneming van de doeleinden van de verwerking. Indien een betrokkene dit recht wenst uit te oefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking.

d) Recht om gegevens te laten wissen (recht om te worden vergeten)


Eenieder op wie de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, heeft op grond van de Europese richtlijn en de verordening het recht te verlangen dat de voor de verwerking verantwoordelijke de hem betreffende persoonsgegevens onverwijld wist, wanneer een van de volgende redenen van toepassing is en voor zover de verwerking niet noodzakelijk is:


De persoonsgegevens werden verzameld of anderszins verwerkt voor doeleinden waarvoor zij niet langer noodzakelijk zijn. De betrokkene trekt zijn of haar toestemming waarop de verwerking is gebaseerd in overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR of artikel 9, lid 2, van de GDPR.


a) van de GDPR en er geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking is.De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1, van de GDPR en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 2, van de GDPR.De persoonsgegevens zijn onwettig verwerkt. Het wissen van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het recht van de Unie of van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden overeenkomstig artikel 8, lid 1, DS-GVO.

Indien een van de bovengenoemde redenen van toepassing is, en een betrokkene wenst de door Camping Halve Maan opgeslagen persoonsgegevens te laten wissen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking. De medewerker van Camping Halve Maan zal ervoor zorgen dat de verwijdering onmiddellijk wordt uitgevoerd.


Indien de persoonlijke gegevens van de Camping Halve Maan openbaar zijn gemaakt en ons bedrijf daarvoor verantwoordelijk is volgens art. 17 van de Duitse wet op de gegevensbescherming, worden de gegevens door de Camping Halve Maan verwerkt.


Indien Camping Halve Maan op grond van artikel 1, lid 1, van de verordening gegevensbescherming verplicht is persoonsgegevens te wissen, treft Camping Halve Maan redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, met inachtneming van de beschikbare technologie en de kosten van tenuitvoerlegging, om andere voor de verwerking verantwoordelijken die de gepubliceerde persoonsgegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat de betrokkene die andere voor de verwerking verantwoordelijken heeft verzocht alle koppelingen naar of kopieën of reproducties van de persoonsgegevens te wissen, tenzij de verwerking noodzakelijk is. De medewerker van Camping Halve Maan zal in individuele gevallen het nodige regelen.

e) het recht om verwerking te beperken


Eenieder die bij de verwerking van persoonsgegevens is betrokken, heeft het recht de rechten uit te oefenen die hem of haar door het Europees Parlement, de Raad en de Commissie zijn toegekend.

Recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke beperking van de verwerking te verkrijgen indien aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:


De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de gegevens te verifiëren.

het mogelijk maakt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren. De verwerking is onwettig, de betrokkene maakt bezwaar tegen de

het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens. De voor de verwerking verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte. De betrokkene heeft overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de GDPR bezwaar gemaakt tegen de verwerking en het is nog niet duidelijk of de legitieme gronden van de voor de verwerking verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.


Indien aan één van de bovenvermelde voorwaarden is voldaan en een betrokkene wenst te verzoeken om beperking van de persoonsgegevens die zijn opgeslagen door

Indien de betrokkene de openbaarmaking wenst van de persoonsgegevens die door Camping Halve Maan zijn opgeslagen, kan hij of zij zich te allen tijde wenden tot elke medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking. De medewerker van Camping Halve Maan zal zorg dragen voor de beperking van de verwerking.

f) het recht op gegevensoverdraagbaarheid


Eenieder die bij de verwerking van persoonsgegevens is betrokken, heeft het recht de rechten uit te oefenen die hem of haar door het Europees Parlement, de Raad en de Commissie zijn toegekend.

recht op verwerking van hem betreffende persoonsgegevens die door de betrokkene aan een voor de verwerking verantwoordelijke zijn verstrekt, in een

gestructureerd, gemeenschappelijk en machineleesbaar formaat. Zij heeft ook het recht om deze gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen zonder

door de voor de verwerking verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, mits de verwerking is gebaseerd op de

Toestemming overeenkomstig art. 6, lid 1, onder a), DS-GVO of art. 9, lid 2, onder a), DS-GVO of met betrekking tot een contract overeenkomstig art. 6, lid 1, onder b), DS-GVO

De verwerking is gebaseerd op een gewettigd vertrouwen van de voor de verwerking verantwoordelijke dat de verwerking op geautomatiseerde wijze zal worden uitgevoerd, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die door de voor de verwerking verantwoordelijke wordt uitgevoerd of voor de uitvoering van een taak die door de voor de verwerking verantwoordelijke wordt uitgevoerd.

noodzakelijk is om redenen van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verantwoordelijke voor de verwerking is opgedragen.

Daarnaast heeft de betrokkene bij de uitoefening van het recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig artikel 20, lid 1, van de GDPR het recht op rechtstreekse doorgifte van persoonsgegevens van de ene verantwoordelijke voor de verwerking naar een andere verantwoordelijke voor de verwerking, indien dit technisch haalbaar is en mits dit geen negatieve gevolgen heeft voor de rechten en vrijheden van een andere persoon. Om het recht op gegevensoverdraagbaarheid te doen gelden, kan de betrokkene zich te allen tijde wenden tot elke medewerker van Camping Halve Maan.

g) Recht van verzet


Eenieder die gevolgen ondervindt van de verwerking van persoonsgegevens heeft op grond van de Europese richtlijn en verordening het recht om te allen tijde, op grond van redenen die verband houden met zijn of haar bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens die plaatsvindt op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f), van de GDPR. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

Camping Halve Maan zal in geval van bezwaar de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of voor de indiening, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering.

Indien Camping Halve Maan persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van direct marketing, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens die voor dergelijke marketing worden verwerkt. Dit geldt ook voor de profilering, voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing.

Indien de betrokkene bij Camping Halve Maan bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct-marketingdoeleinden, zal Camping Halve Maan de verwerking stopzetten.

de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden te verwerken. Daarnaast heeft de betrokkene het recht om, op gronden die verband houden met zijn of haar bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens door Camping Halve Maan voor wetenschappelijk of historisch onderzoek, of voor statistische doeleinden in de zin van artikel 89, lid 1, van de verordening gegevensbescherming, tenzij die verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang. Om gebruik te maken van het recht op bezwaar, kan de betrokkene zich rechtstreeks wenden tot een medewerker van Camping Halve Maan of een andere medewerker. Voorts staat het de betrokkene vrij zijn recht van verzet uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures waarbij gebruik wordt gemaakt van technische specificaties in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG.

h) geautomatiseerde besluiten per geval, met inbegrip van profilering Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese richtlijn en de verordening verleende recht niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend op geautomatiseerde verwerking berust.


- met inbegrip van profilering, waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of die hem in aanmerkelijke mate treffen, mits het besluit is gebaseerd op een gewettigd vertrouwen van zijn kant.


(1) niet noodzakelijk is voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke, of


(2) is toegestaan bij EU-wetgeving of EU-wetgeving van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen en die wetgeving passende maatregelen bevat ter bescherming van de rechten en vrijheden en de legitieme belangen van de betrokkene, of


(3) met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Indien het besluit (1) noodzakelijk is voor het aangaan of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verantwoordelijke voor de verwerking, of (2) met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene wordt genomen, neemt Camping Halve Maan passende maatregelen ter vrijwaring van de rechten en vrijheden van de betrokkene en van de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, waaronder ten minste het recht op tussenkomst van een betrokkene van de kant van de verantwoordelijke voor de verwerking, om zijn standpunt kenbaar te maken en het besluit aan te vechten. Indien de betrokkene de rechten inzake geautomatiseerde besluiten wenst uit te oefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking.

i) Recht om toestemming in te trekken uit hoofde van de wetgeving inzake gegevensbescherming Elke persoon op wie de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, heeft op grond van de Europese richtlijn en Verordening Maker het recht om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens op elk moment in te trekken.

Indien de betrokkene gebruik wenst te maken van zijn recht om zijn toestemming in te trekken, kan hij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking.

8. bepalingen inzake gegevensbescherming over het gebruik en de toepassing van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)


De controller heeft de Google Analytics-component (met anonimiseringsfunctie) op deze website geïntegreerd.


Google Analytics is een webanalysedienst. Webanalyse is het verzamelen, compileren en evalueren van gegevens over het gedrag van bezoekers aan websites. Een webanalysedienst verzamelt onder meer gegevens over de website van waaruit een betrokkene naar een website is gekomen (de zogenaamde referrer), welke subpagina's van de website zijn geraadpleegd of hoe vaak en hoe lang een subpagina is bekeken. Een webanalyse wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de optimalisering van een website en voor de kosten-batenanalyse van internetreclame.


De werkmaatschappij van de Google Analytics component is de Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ireland.


Der für die Verarbeitung Verantwortliche verwendet für die Web-Analyse über Google Analytics den Zusatz "_gat._anonymizeIp". Mittels dieses Zusatzes wird die IP-Adresse des Internetanschlusses der betroffenen Person von Google gekürzt und anonymisiert, wenn der Zugriff auf unsere Internetseiten aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder aus einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum erfolgt.


Het doel van het onderdeel Google Analytics is het analyseren van de bezoekersstromen op onze website. Google gebruikt de verkregen gegevens en informatie onder andere om het gebruik van onze website te evalueren, om voor ons online rapporten samen te stellen die de activiteiten op onze website weergeven en om andere diensten te verlenen die verband houden met het gebruik van onze website.

Google Analytics plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven reeds uitgelegd. Door de cookie te plaatsen wordt Google in staat gesteld het gebruik van onze website te analyseren. Bij elke oproep van een van de afzonderlijke pagina's van deze website, die door de verantwoordelijke voor de verwerking wordt geëxploiteerd en waarop een Google Analytics-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene er automatisch door de betreffende Google Analytics-component toe aangezet om gegevens aan Google door te geven ten behoeve van online-analyse. In het kader van dit technische proces verkrijgt Google kennis van persoonsgegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Google onder meer gebruikt om de herkomst van bezoekers en kliks te achterhalen en vervolgens commissieberekeningen mogelijk te maken.

Door middel van de cookie wordt persoonlijke informatie opgeslagen, bijvoorbeeld het tijdstip van toegang, de locatie van waaruit toegang is verkregen en de frequentie van de bezoeken aan onze website door de betrokkene. Telkens wanneer de betrokkene onze website bezoekt, worden deze persoonsgegevens, met inbegrip van het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internetverbinding, doorgegeven aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze via het technische proces verzamelde persoonsgegevens doorgeven aan derden.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds beschreven, te allen tijde verhinderen door middel van een geschikte instelling van de gebruikte internetbrowser en aldus permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie instelt op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kan een cookie dat reeds door Google Analytics is geplaatst, op elk moment via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.


Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens door Google Analytics en met betrekking tot het gebruik van deze website, alsmede tegen de verwerking van deze gegevens door Google en om een dergelijke verwerking te voorkomen. Daartoe moet de betrokkene een browser add-on installeren onder de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout downloaden en installeren.

Deze browser add-on laat Google Analytics via JavaScript weten dat er geen gegevens en informatie over bezoeken aan websites aan Google Analytics mogen worden doorgegeven. De installatie van de browser add-on wordt door Google beschouwd als een bezwaar. Indien het informatietechnologiesysteem van de betrokkene op een later tijdstip wordt gewist, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd, moet de betrokkene hiervan in kennis worden gesteld door


de betrokkene om de browser add-on opnieuw te installeren om Google Analytics te deactiveren. Indien de browser add-on wordt verwijderd of gedeactiveerd door de betrokkene of een andere persoon binnen zijn of haar invloedssfeer, bestaat de mogelijkheid om de browser add-on opnieuw te installeren of te activeren.Verdere informatie en het toepasselijke privacybeleid van Google zijn te vinden op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ en


onder http://www.google.com/analytics/terms/de.html kan worden opgehaald. Google Analytics is toegankelijk via deze link


https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ in meer detail uitgelegd.

9. rechtsgrondslag van de verwerking


Artikel 6 I lit. a DS-GVO dient als rechtsgrondslag voor onze onderneming voor verwerkingen waarbij wij toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of het verrichten van een andere dienst of tegenprestatie, is de verwerking gebaseerd op artikel 6 I, onder b), van de GDPR. Hetzelfde geldt voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor het


De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in geval van vragen over onze producten of diensten. Indien ons bedrijf onderworpen is aan een wettelijke verplichting waardoor de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk wordt, zoals bijvoorbeeld voor het nakomen van fiscale verplichtingen, is de verwerking gebaseerd op Art. 6 I lit. c DS-GVO. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden ter bescherming van de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn indien een bezoeker op ons terrein gewond zou raken en als gevolg daarvan zijn of haar naam, leeftijd, ziekteverzekeringsgegevens of andere vitale informatie moest worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. In dat geval zou de verwerking gebaseerd zijn op artikel 6 I, onder d), van de DS-GVO en uiteindelijk op artikel 6 I, onder f), van de DS-GVO. Verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen vallen, zijn op deze rechtsgrondslag gebaseerd indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of van een derde, mits de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen. Dergelijke verwerkingen zijn ons met name toegestaan omdat zij uitdrukkelijk door de Europese wetgever zijn vermeld. In dit verband was het Hof van oordeel dat een rechtmatig belang kan worden aangenomen indien de betrokkene een klant is van de voor de verwerking verantwoordelijke (overweging 47, tweede zin, DS-GVO).

10. gerechtvaardigde belangen bij de verwerking die door de voor de verwerking verantwoordelijke of een derde worden nagestreefd

Indien de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6 I lit.f DS-GVO, is ons gerechtvaardigd belang de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten ten behoeve van het welzijn van al onze werknemers en onze aandeelhouders.

11. de periode gedurende welke de persoonsgegevens worden bewaard


Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de desbetreffende wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van de termijn worden de desbetreffende gegevens routinematig gewist, voor zover zij niet langer nodig zijn voor de uitvoering van het contract of het sluiten van het contract.

12. wettelijke of contractuele vereisten voor de verstrekking van informatie


Wij willen u erop wijzen dat het verstrekken van persoonsgegevens soms wettelijk verplicht is (bijv. belastingvoorschriften) of ook uit contractuele regelingen kan voortvloeien (bijv. informatie over de contractpartner). Soms kan het voor het sluiten van een overeenkomst noodzakelijk zijn dat een betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht ons persoonsgegevens te verstrekken indien ons bedrijf met hem of haar een contract sluit. Het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou tot gevolg hebben dat het contract met de


Voordat de betrokkene persoonsgegevens verstrekt, moet de betrokkene contact opnemen met een van onze medewerkers. Onze medewerker zal de betrokkene per geval meedelen of het verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is, dan wel noodzakelijk is voor het sluiten van de overeenkomst, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zijn als de persoonsgegevens niet worden verstrekt.

13. het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming


Als verantwoordelijke onderneming maken wij geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering.

14. plugins en hulpmiddelen


YouTube


Wij integreren de video's van het platform "YouTube" van de provider Google


LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ein.


Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Tommy Booking Support

Wij maken gebruik van de service Tommybookingsupport van Tommy Booking Support, Plesmanstraat 1, 3905 Veenendaal, Nederland.

E-Mail ist: info@tommybookingsupport.nl,

Website: https://www.tommybookingsupport.nl.

De overdracht en verwerking van persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats op servers in de Europese Unie. De dienst is een boekingsplugin die nodig is om uw plaats op onze camping te reserveren. Voor meer informatie over de behandeling van de overgedragen gegevens verwijzen wij naar het privacybeleid van de provider

https://www.tommybookingsupport.nl/resources/js/tinymce/plugins/imagemanager/files/Algemene_voorwaarden_Tommy/2018-04_Algemene_Voorwaarden_Texpro.pdf


De overdracht en verwerking van persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats op servers in de Europese Unie. De dienst is een boekingsplugin die nodig is om uw plaats op onze camping te reserveren. Voor meer informatie over de behandeling van de overgedragen gegevens verwijzen wij naar het privacybeleid van de provider 

Google Web Fonts


Deze site gebruikt zogenaamde webfonts die door Google worden aangeboden voor de uniforme weergave van lettertypes. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste weblettertypes in zijn browsercache om de teksten en lettertypes correct weer te geven. Daartoe moet de browser die u gebruikt, een verbinding tot stand brengen met de servers van Google. Hierdoor kan Google weten dat onze website via uw IP-adres is bezocht. Het gebruik van Google Web Fonts is in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een rechtmatig belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO.Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, zal een standaardlettertype van uw computer worden gebruikt.Voor meer informatie over Google Web Fonts, kunt u terecht op. https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/. Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google Maps


Deze site gebruikt de kaartendienst Google Maps via een API. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt gewoonlijk doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en een gemakkelijke locatie van de door ons op de website aangegeven plaatsen. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO.Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Privacybeleid voor het gebruik van Google Analytics


Wij gebruiken Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC ("Google"), op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische exploitatie van ons online-aanbod in de zin van art. 6 lid 1 lit. f. DSGVO) Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC ("Google"). Google maakt gebruik van cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van het online-aanbod door de gebruikers wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.


Google is gecertificeerd op grond van de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee de garantie dat het voldoet aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van onze website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te verlenen. Aldus kunnen op basis van de verwerkte gegevens pseudonieme gebruikersprofielen van de gebruikers worden opgesteld.

Wij gebruiken alleen Google Analytics met geactiveerde IP-anonimisering. Dit betekent dat het IP-adres van de gebruiker door Google wordt ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort. Het IP-adres dat door de browser van de gebruiker wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Gebruikers kunnen het opslaan van cookies voorkomen door hun browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; gebruikers kunnen ook het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot hun gebruik van het online-aanbod aan Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browserplugin die onder de volgende link beschikbaar is, te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de of door te klikken op de volgende link, die een opt-out-cookie instelt waarmee het verzamelen van gebruikersgegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website wordt voorkomen. Klik hier om de afmeldingscookie te activeren[/google_analytics_optout] Voor meer informatie over het gebruik van gegevens door Google, instellingen en afmeldingsmogelijkheden, kunt u terecht op de website van Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners("Gebruik van gegevens door Google wanneer u websites of apps van onze partners gebruikt"), http://www.google.com/policies/technologies/ads ("Gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden"), http://www.google.de/settings/ads ("informatie beheren die Google gebruikt om advertenties aan u te tonen").

Deze gegevensbeschermingsverklaring is opgesteld door de gegevensbeschermingsverklaringgenerator van de DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, die optreedt als de externe gegevensbeschermingsfunctionaris Bamberg, in samenwerking met de IT- en gegevensbeschermingsadvocaat Christian Solmecke.


Camping Halve Maan

Halve Maan 1

5855 ED Well


Tel: +31 6 28225898

eMail: welkom@camping-halvemaan.nl


KvK-Nummer: 82357943

Btw-nummer: NL003670692B08

nl_NLDutch